Wednesday, December 7, 2022

Fix lag data liên quân v6.0 mùa 24 - giảm giật lag, tối ưu hoá game & fps cho máy cấu hình thấp

Fix lag data liên quân v6.0 mùa 24 - giảm giật lag, tối ưu hoá game & fps cho máy cấu hình thấp

Fix lag data liên quân v6.0 mùa 24 - giảm giật lag, tối ưu hoá game & fps cho máy cấu hình thấpSEVER TỐC ĐỘ CAO VIP


 


0 Comments: