Sunday, December 25, 2022

Tải PicsArt Mod APK 21.2.5 (Mở Khóa Gold, Premium)

Tải PicsArt Mod APK 21.2.5 (Mở Khóa Gold, Premium)Tải PicsArt Mod APK 21.2.5 (Mở Khóa Gold, Premium)  • Mở khóa các tính năng của phiên bản Gold
  • Mở khóa truy cập vào bản Premium
  • Không cần đăng nhập / Bypassed

  • Gói độc lập;
  • Đã mở khóa các tính năng cao cấp;
  • Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ;
  • Kiến trúc CPU được hỗ trợ: arm64-v8a, armeabi-v7a;
  • DPI màn hình được hỗ trợ: lhpdi [120dpi], hdpi [240dpi], xhdpi [320dpi], xxhdpi [480dpi], xxxhdpi [640dpi];
  • Đã vô hiệu hóa / Đã xóa các Quyền + Người nhận và Dịch vụ không mong muốn;
  • Analytics / Crashlytics bị vô hiệu hóa.

0 Comments: